Договір про надання послуг №________

“____” ____________ 20___р.

Сторони:

Замовник_________________________________________________________________________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ____________________________, діючого на підставі _____________, з однієї сторони,

та Виконавець ФОП Йосипчук Володимир Мирославович, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет договору.

Виконавець зобов’язується за зверненням Замовника надати послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.


2. Відомості про послуги.

2.1. Згідно цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги (далі Послуги):

2.1.1. створення піддомену Замовнику для користування онлайн сервісом управління проектами RAMUSS.

2.1.2. надання доступу (логін, пароль) до онлайн сервісу управління проектами RAMUSS.


3. Ціна та умови оплати.

3.1. Вартість Послуг визначається сторонами залежно від кількості зареєстрованих працівників в онлайн сервісі управління проектами RAMUSS.

3.2. При користуванні онлайн сервісом управління проектами RAMUSS в кількості до 10 (десяти) працівників включно вартість Послуги становить згідно Тарифу 1 (Умови Тарифу 1 розміщені на сайті www.ramuss.com).

3.3. При користуванні онлайн сервісом управління проектами RAMUSS в кількості до 25 (двадцяти п’яти) працівників вартість Послуги становить згідно Тарифу 2 (Умови Тарифу 2 розміщені на сайті www.ramuss.com).

3.4. При користуванні онлайн сервісом управління проектами RAMUSS в кількості більше 25 (двадцяти п’яти) працівників вартість Послуги становить згідно Тарифу 3 (Умови Тарифу 3 розміщені на сайті www.ramuss.com).

3.4. При здійсненні оплати за користування Послугою шляхом передоплати за 6 (шість) місяців Замовнику надається знижка від загальної вартості в розмірі 20%.

3.5. При залученні нового користувача онлайн-сервісу управління проектами RAMUSS (мається на увазі підписання з ним Договору про надання послуг мінімум на 6 (шість) місяців), Замовник отримує знижку в розмірі 10% на наступні 6 (шість) місяців користування даною Послугою.

3.6. Щомісячна оплата Послуги за користування онлайн-сервісом управління проектами RAMUSS здійснюється в національній валюті України (гривні) за курсом НБУ на момент здійснення платежу.

3.7. Щомісячна оплата Послуги за користування онлайн-сервісом управління проектами RAMUSS здійснюється згідно Договору на розрахунковий рахунок Виконавця шляхом авансу до 5 числа поточного місяця.

3.8. Виконавець має статус платника єдиного податку (2 група), без ПДВ.


4. Обов’язки сторін.

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати Послуги зазначені в п.2 цього Договору.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим договором, терміново повідомити про це Замовника.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Оплачувати Послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3 цього Договору.


5. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. За недотримання строків щомісячної оплати Послуг, більше ніж на 10 днів, Виконавець має право призупинити доступ до онлайн-сервісу управління проектами RAMUSS.


6. Строк дії Договору та інші умови.

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом терміну, за який Замовником здійснена оплата послуг.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. У випадку дострокового розірвання Договору передоплата Замовнику за Послуги не повертається.

6.4. Кожна із сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це другу сторону за 15 (п’ятнадцять) днів.

6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.6. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.


Місцезнаходження та реквізити Сторін

Виконавець

Клепець Владислав Олександрович

Код отримувача 3071409013

Рахунок отримувача 26058210354228

Назва банку АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна

МФО 320984

М.П. ____________/Йосипчук В.М./

Замовник

(П.І.Б.)

(ІПН)

(дані паспорта або реєстраційних документів)

М.П._______________/         /